Terma & Syarat

Di bawah adalah terma dan syarat yang menguruskan penggunaan laman web ini dan menyatakan hak dan tanggungjawab anda apabila melayari dan/atau menggunakan informasi dan perkhidmatan di dalam laman web ini.

Jika anda melayari laman web ini, anda menerima dan bersetuju dengan terma dan syarat yang dikenakan ke atas anda dan menjadikannya satu perjanjian di antara anda, sebagai pelanggan dan kami iaitu Ejawi untuk laluan dan/atau penggunaan laman web ini.

Terma dan syarat tertera di sini mengambil alih sebarang syarat dan peraturan terdahulu yang mungkin anda telah terima atau layari melalui portal ini. Penggunaan dan/atau laluan berterusan ke perkhidmatan ini adalah merupakan penerimaan anda terhadap terma dan syarat yang terkandung dalam muka surat ini.

Batasan Kewajipan/Liabiliti

Anda dengan jelasnya memahami dan bersetuju bahawa Ejawi tidak akan dipertanggungjawabkan untuk sebarang secara langsung, secara tidak langsung, secara kebetulan, secara khas, akibatnya atau kerosakan seperti, termasuklah tetapi tidak terhad terhadap kerosakan yang menyebabkan kehilangan keuntungan, keluhuran atau lain-lain kerugian yang tidak jelas hasil daripada :

  1. Penggunaan atau ketidakupayaan penggunaan portal ini;
  2. Kos pembelian barangan dan perkhidmatan gantian yang terhasil daripada mana-mana barangan, data, informasi atau perkhidmatan dibeli atau diperolehi atau mesej diterima atau dipindah masukkan melalui atau daripada portal ini.
  3. Kemasukan tanpa kebenaran ke atau pengubahsuaian pemindahan atau data;
  4. Kenyataan atau kelakuan sebarang pihak ketiga di dalam portal ini; atau
  5. Sebarang perkara-perkara lain yang berkaitan dengan portal ini.

Pautan

Ejawi mungkin akan menyediakan pautan ke laman web lain. Pautan laman web sedemikian adalah dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Oleh yang demikian, Ejawi tidak mempunyai kawalan terhadap laman web atau sumber laman web tersebut. Anda menerima dan bersetuju bahawa Ejawi adalah tidak bertanggungjawab terhadap kewujudan laman web luaran dan sumber-sumbernya dan tidak mengesahkan serta tidak bertanggungjawab atau akan disabitkan bagi sebarang kandungan, pengiklanan, produk atau bahan-bahan lain di dalam atau tersedia di laman web tersebut ataupun sumber-sumbernya. Selanjutnya anda juga menerima dan bersetuju bahawa Ejawi tidak akan dipertanggungjawabkan atau disabitkan secara langsung atau secara tidak langsung bagi sebarang kerosakan atau kerugian disebabkan atau menuduh disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau kepercayaan terhadap sebarang kandungan, barangan atau perkhidmatan yang terdapat di atau melalui laman web tersebut atau sumber-sumbernya.

Pengubahsuaian Terma Perkhidmatan

Ejawi berhak pada bila-bila masa untuk menukar, mengubah, memadam atau menambah terma dan syarat ini dengan memberikan notis terlebih dahulu kepada anda. Bagaimanapun, jika ada keperluan yang mendesak atau demi melindungi keselamatan portal atau di dalam keadaan yang di luar kawalan, apabila Ejawi merasakan perlu untuk menukar, mengubah, memadam atau menambah terma dan syarat ini, Ejawi akan melakukannya tanpa sebarang notis terlebih dahulu diberikan kepada anda. Ia juga adalah diterima bahawa untuk sentiasa mengemaskinikan anda dengan sebarang penukaran, pengubahsuaian, pemadaman atau penambahan kepada TERMA & SYARAT ini, anda bersetuju melayari dan membaca dengan teliti Terma dan Syarat ini secara berkala dan sekerap yang mungkin. Selanjutnya anda juga menerima dan bersetuju bahawa pelayaran dan penggunaan berterusan Terma dan Syarat ini ( semasa penukaran atau pengubahsuaian dari semasa ke semasa ) sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pemadaman, pengubahsuaian atau penambahan kepada Terma dan Syarat ini.

Pengubahsuaian Kepada Perkhidmatan

Ejawi berhak pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa untuk mengubah suai atau menghentikan sementara atau selama-lamanya perkhidmatan (atau mana-mana bahagian) dengan atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa Ejawi tidak akan disabitkan oleh anda atau mana-mana pihak ketiga bagi sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau pemberhentian perkhidmatan ini.

Am

Terma dan syarat ini mesti dibaca bersama dengan Terma Standard. Jika berlakunya perbezaan atau konflik di antara terma dan syarat ini dengan Terma Standard, terma dan syarat ini akan terpakai hanya disebabkan oleh perbezaan atau konflik tersebut.

Tajuk yang digunakan di dalam Terma & Syarat ini hanyalah untuk rujukan dan keselesaan sahaja dan tidak termasuk di dalam terjemahan atau pembinaan Terma dan Syarat ini.

Jika mana-mana bahagian/peraturan daripada Terma dan Syarat ini didapati menyalahi undang-undang atau tidak sah di bawah undang-undang semasa atau di masa hadapan atau peraturan yang berkuatkuasa dan terpakai, bahagian/peraturan tersebut akan dihentikan penggunaannya dan Terma dan Syarat tersebut akan ditafsirkan sebagai menyalahi undang-undang atau tidak sah yang mana tidak pernah terkandung di dalam Terma dan Syarat ini. Peraturan-peraturan lain di dalam Terma dan Syarat ini kekal dan dikuatkuasakan sepenuhnya dan tidak terhalang atau terlibat dengan peraturan yang menyalahi undang-undang atau tidak sah tersebut atau pemberhentiannya daripada Terma dan Syarat ini.